Wat is RONDOM

Rondom is een polyvalent, didactisch hulpmiddel bij het leren van onze Nederlandse taal. Vertrekkend van de gesproken taal worden woorden en zinnen inzichtelijk gestructureerd, van kleine eenheden naar grotere gehelen. De hulpmiddelen zijn uit de praktijk van het buitengewoon onderwijs te Ieper (Het Vlot) ontwikkeld en werden jarenlang door ervaring uitgebreid en verfijnd.


Met Rondom doorlopen we het talige leertraject van luisteren naar spreken, lezen en schrijven. Rondom kan als hulpmiddel op gelijk welk moment in het taalonderwijs aangereikt worden. Het is een eenvoudig codesysteem met kleuren en symbolen om taalstructuren duidelijk te visualiseren en te structureren. Aan de hand van deze symbolen worden de aan te leren taalaspecten verduidelijkt en verder uitgediept. De kinderen hanteren zelf het materiaal en de symbolen. De denkhandelingen worden auditief en visueel gestructureerd en ondersteund. De kinderen leren door stapsgewijs en inzichtelijk handelen het beoogde doel te bereiken.


Naast de hulpmiddelen voor de aanleerfase zijn er aansluitend ook oefenbundels uitgewerkt. Rondom beschikt over een grote waaier aan talig oefenmateriaal op vlak van woordsoorten, zinsbouw, morfologie, taalbeschouwing, lezen en schrijven. Ook in de oefenbundels voor voortgezet technisch lezen en in de woordpakketten voor spelling blijft de symboliek van Rondom het middel om de leerstof inzichtelijk te structureren en in te oefenen. Daarnaast is er steeds ruimte voor eigen talige creativiteit.


Rondom is ook het middel om over eigen talige oplossingen te reflecteren. De eigen oplossingen worden stapsgewijs overlopen en bieden meteen de mogelijkheid om bij te sturen, te corrigeren of uit te breiden.
Bij Rondom staat de taal van het kind centraal. Rondom is een hulpmiddel om het kind voldoende vaardig te maken op alle mogelijke taalvlakken, rekening houdende met de mogelijkheden van het kind en de leerplannen.